Smernica a rovnica priamky x-5y=-11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 3] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+2.2

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -11

Y-posunutie: y0 = q = 2.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1573

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-36 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 12°54'27″ = 0.2253 rad