Smernica a rovnica priamky 3x-5y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 3] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x+0.6

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = -1

Y-posunutie: y0 = q = 0.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5145

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-46 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 3°10'47″ = 0.0555 rad