Smernica a rovnica priamky 4x+5y=36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 4] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+7.2

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = -4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 7.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.6223

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-24.5 = 0


Vektor OA = (4; 4) ;   |OA| = 5.6569
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad