Smernica a rovnica priamky 2x+5y=28


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 4] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+5.6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 14

Y-posunutie: y0 = q = 5.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.1995

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-26.5 = 0


Vektor OA = (4; 4) ;   |OA| = 5.6569
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 44
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad