Smernica a rovnica priamky 4x+5y=41


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 5] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+8.2

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-41 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 10.25

Y-posunutie: y0 = q = 8.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.4031

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-20.5 = 0


Vektor OA = (4; 5) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 41
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad