Smernica a rovnica priamky 3x+5y=37


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 5] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6x+7.4

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+5y-37 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = -3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6

Smerový uhol priamky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 12.3333

Y-posunutie: y0 = q = 7.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.3454

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-22 = 0


Vektor OA = (4; 5) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 38°48'41″ = 0.6774 rad