Smernica a rovnica priamky 5x+6y=56


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 6] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8333x+9.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+6y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = -5t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8333

Smerový uhol priamky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 11.2

Y-posunutie: y0 = q = 9.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.1701

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

Stred úsečky AB: M = [7; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-24.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 50°35'58″ = 0.8831 rad