Smernica a rovnica priamky 6x+y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 6] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+30

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -6t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = 30

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.932

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-6y+13.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad