Smernica a rovnica priamky 5x+2y=32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 6] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.5x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+2y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+4
y = -5t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.5

Smerový uhol priamky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 6.4

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9423

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

Stred úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+7.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 46°50'51″ = 0.8176 rad