Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 6] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+2.8

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -3.5

Y-posunutie: y0 = q = 2.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1864

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-64.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 96
Uhol ∠ AOB = 8°17'50″ = 0.1448 rad