Smernica a rovnica priamky 4x+y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 8] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+24

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 24

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8209

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-4y+19.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 52
Uhol ∠ AOB = 24°46'31″ = 0.4324 rad