Smernica a rovnica priamky 2x-5y=-32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 8] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4x+6.4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-5y+32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4

Smerový uhol priamky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutie: x0 = -16

Y-posunutie: y0 = q = 6.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9423

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-50.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 116
Uhol ∠ AOB = 15°25'20″ = 0.2692 rad