Smernica a rovnica priamky 3x-5y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x-3

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.5725

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-42 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad