Smernica a rovnica priamky 10x-y=50


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 10x-50

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 10

Smerový uhol priamky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -50

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9752

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-55.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 59°2'10″ = 1.0304 rad