Smernica a rovnica priamky 5x-y=25


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-25

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9029

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-18 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 39°48'20″ = 0.6947 rad