Smernica a rovnica priamky 8x-y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 8x-40

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = 8t      ; t ∈ R

Smernica: k = 8

Smerový uhol priamky: φ = 82°52'30″ = 1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -40

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9614

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; 8)

Normálový vektor: n = (8; -1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+8y-37.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad