Smernica a rovnica priamky x-2y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x-2.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+5
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2361

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [6; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-12.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 35
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad