Smernica a rovnica priamky x-3y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x-1.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -1.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.5811

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-20 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad