Smernica a rovnica priamky 10x-3y=50


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.3333x-16.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-3y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.3333

Smerový uhol priamky: φ = 73°18'3″ = 1.2793 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -16.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.7891

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; 10)

Normálový vektor: n = (10; -3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+10y-69.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad