Smernica a rovnica priamky 2x-3y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x-3.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = 2t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -3.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7735

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-21.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad