Smernica a rovnica priamky 4x-3y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 0] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-6.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = -6.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-27.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad