Smernica a rovnica priamky 4x-5y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 1] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x-3

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 3.75

Y-posunutie: y0 = q = -3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3426

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-49.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 55
Uhol ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad