Smernica a rovnica priamky 9x-y=44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[5; 1] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 9x-44

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 9

Smerový uhol priamky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 4.8889

Y-posunutie: y0 = q = -44

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.859

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-55 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 47°43'35″ = 0.833 rad