Smernica a rovnica priamky 4x-y=19


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 1] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-19

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 4.75

Y-posunutie: y0 = q = -19

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.6082

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+4y-17.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 35
Uhol ∠ AOB = 28°29'44″ = 0.4973 rad