Smernica a rovnica priamky 3x-2y=13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 1] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x-6.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+5
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 4.3333

Y-posunutie: y0 = q = -6.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6056

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-19.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 39
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad