Smernica a rovnica priamky 7x-2y=33


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 1] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.5x-16.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-2y-33 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+5
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.5

Smerový uhol priamky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 4.7143

Y-posunutie: y0 = q = -16.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.5329

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

Stred úsečky AB: M = [6; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-43.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 43
Uhol ∠ AOB = 37°30'15″ = 0.6546 rad