Smernica a rovnica priamky 9x+5y=95


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.8x+19

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+5y-95 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.8

Smerový uhol priamky: φ = -60°56'43″ = -1.0637 rad

X-posunutie: x0 = 10.5556

Y-posunutie: y0 = q = 19

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.2272

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (5; -9)

Normálový vektor: n = (9; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-9y+12 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 57°43'28″ = 1.0075 rad