Smernica a rovnica priamky 8x+5y=90


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+5y-90 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6

Smerový uhol priamky: φ = -57°59'41″ = -1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 11.25

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.54

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; -8)

Normálový vektor: n = (8; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-8y+10.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad