Smernica a rovnica priamky 2x+5y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+12

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 30

Y-posunutie: y0 = q = 12

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 11.1417

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-19.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 130
Uhol ∠ AOB = 24°46'31″ = 0.4324 rad