Smernica a rovnica priamky 10x+y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -10x+60

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -10

Smerový uhol priamky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 60

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9702

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+44.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad