Smernica a rovnica priamky 9x+y=55


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -9x+55

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+y-55 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -9

Smerový uhol priamky: φ = -83°39'35″ = -1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 6.1111

Y-posunutie: y0 = q = 55

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.0737

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; -9)

Normálový vektor: n = (9; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-9y+44 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 53°58'21″ = 0.942 rad