Smernica a rovnica priamky 4x+y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+30

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 7.5

Y-posunutie: y0 = q = 30

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.2761

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 8]

Rovnica osi úsečky: x-4y+26.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad