Smernica a rovnica priamky 7x+2y=55


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[7; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.5x+27.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+2y-55 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+5
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.5

Smerový uhol priamky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 7.8571

Y-posunutie: y0 = q = 27.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.5548

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

Stred úsečky AB: M = [6; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+33.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (7; 3) ;   |OB| = 7.6158
Skalárny súčin OA .OB = 65
Uhol ∠ AOB = 40°14'11″ = 0.7023 rad