Smernica a rovnica priamky 5x+2y=45


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.5x+22.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+2y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+5
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.5

Smerový uhol priamky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 22.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.3563

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

Stred úsečky AB: M = [6; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+25.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 85
Uhol ∠ AOB = 27°53'50″ = 0.4869 rad