Smernica a rovnica priamky x+y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -x+15

Normálový tvar rovnice priamky: x+y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1

Smerový uhol priamky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 15

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.6066

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

Stred úsečky AB: M = [6; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y+6 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 115
Uhol ∠ AOB = 14°37'15″ = 0.2552 rad