Smernica a rovnica priamky 10x+3y=80


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.3333x+26.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+3y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.3333

Smerový uhol priamky: φ = -73°18'3″ = -1.2793 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 26.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.6626

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; -10)

Normálový vektor: n = (10; 3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x-10y+30.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad