Smernica a rovnica priamky 7x+3y=65


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.3333x+21.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+3y-65 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.3333

Smerový uhol priamky: φ = -66°48'5″ = -1.1659 rad

X-posunutie: x0 = 9.2857

Y-posunutie: y0 = q = 21.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.5349

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; -7)

Normálový vektor: n = (7; 3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-7y+26 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 42°52'44″ = 0.7484 rad