Smernica a rovnica priamky 6x+4y=70


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 10] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.5x+17.5

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+4y-70 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+5
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.5

Smerový uhol priamky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 11.6667

Y-posunutie: y0 = q = 17.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.7073

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2111

Vektor: AB = (4; -6)

Normálový vektor: n = (6; 4)

Stred úsečky AB: M = [7; 7]

Rovnica osi úsečky: 4x-6y+14 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 85
Uhol ∠ AOB = 39°28'21″ = 0.6889 rad