Smernica a rovnica priamky 7x-y=32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 3] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 7x-32

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 7

Smerový uhol priamky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 4.5714

Y-posunutie: y0 = q = -32

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.5255

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-51 = 0


Vektor OA = (5; 3) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 28°4'21″ = 0.49 rad