Smernica a rovnica priamky 6x-5y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 4] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x-2

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 1.6667

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2804

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-79.5 = 0


Vektor OA = (5; 4) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad