Smernica a rovnica priamky 4x+5y=45


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 5] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+9

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 11.25

Y-posunutie: y0 = q = 9

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.0278

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-25.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 55
Uhol ∠ AOB = 39°17'22″ = 0.6857 rad