Smernica a rovnica priamky 2x+5y=35


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 5] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+7

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-35 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 17.5

Y-posunutie: y0 = q = 7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.4993

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-29.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 65
Uhol ∠ AOB = 28°18'3″ = 0.4939 rad