Smernica a rovnica priamky 2x+y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 5] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+15

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 7.5

Y-posunutie: y0 = q = 15

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.7082

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y+2.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 45
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad