Smernica a rovnica priamky 2x+3y=25


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 5] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+8.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 12.5

Y-posunutie: y0 = q = 8.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.9338

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y-11.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 55
Uhol ∠ AOB = 24°26'38″ = 0.4266 rad