Smernica a rovnica priamky 5x+2y=37


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 6] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.5x+18.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+2y-37 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+5
y = -5t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.5

Smerový uhol priamky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 7.4

Y-posunutie: y0 = q = 18.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.8707

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+5.5 = 0


Vektor OA = (5; 6) ;   |OA| = 7.8102
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 41
Uhol ∠ AOB = 42°3'52″ = 0.7342 rad