Smernica a rovnica priamky 3x+4y=39


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 6] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+9.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-39 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+5
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 13

Y-posunutie: y0 = q = 9.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-14.5 = 0


Vektor OA = (5; 6) ;   |OA| = 7.8102
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 63
Uhol ∠ AOB = 31°45'34″ = 0.5543 rad