Smernica a rovnica priamky 8x+5y=80


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+5y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6

Smerový uhol priamky: φ = -57°59'41″ = -1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.48

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; -8)

Normálový vektor: n = (8; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-8y-5.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 57°59'41″ = 1.0122 rad