Smernica a rovnica priamky 8x+y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+48

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 48

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9537

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-8y+26.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 57°59'41″ = 1.0122 rad