Smernica a rovnica priamky 6x+y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+38

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 6.3333

Y-posunutie: y0 = q = 38

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.2472

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-6y+24.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 39°33'35″ = 0.6904 rad