Smernica a rovnica priamky 3x+y=23


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+23

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+5
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 7.6667

Y-posunutie: y0 = q = 23

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.2732

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+14 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 18°11'21″ = 0.3175 rad